Mzdy a personalistika - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Mzdy a personalistika

Registračné pokladnice > OBERON


Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika je určený pre malé a stredne veľké firmy na spracovanie miezd a vedenie zamestnaneckej agendy. Program je jednoužívateľský, predpokladá použitie jedným užívateľom na jednom počítači.

 •    Evidencia údajov o pracovníkoch (osobné, rodinné údaje o zamestnancoch, typ mzdy, dovolenka, pracovná zmluva, atď.)

 •    Spracovanie časovej, mesačnej a úkolovej mzdy, spracovanie dohôd o vykonaní práce.

 •    Umožňuje spracovávať mzdy pre malé ako aj veľké závody (výpočet nemocenských dávok i daňového bonusu).

 •    Výpočet trojmesačných, ročných priemerov, ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

 •    Automatický prepočet odpracovaných hodín (napr. pri zadaní nemocenskej dávky sa automaticky upraví počet odpracovaných dní a hodín).

 •    Možnosť zobrazenie fotografie pracovníka v personalistike ako aj priamo pri úprave (výpočte) mzdy.

 •    Program obsahuje grafy - Hrubé mzdy, Čerpaná dovolenka, Počet spracovaných miezd.

 •    Podpora elektronického platobného styku, tzv. homebanking.

 •    Možnosť exportovať údaje v elektronickej forme pre:

         - Sociálnu poisťovňu
 
        - Všetky zdravotné poisťovne
         - Daňový úrad
   
      - MPSVR SR - Informačný systém o cene práce (ISCP)

Tlačové výstupy

 •    Tlač tlačív - pracovná zmluva, dodatok k pracovnej zmluve, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o hmotnej zodpovednosti, žiadosť o návštevu lekára, atď.

 •    Tlač príkazov na úhradu miezd, odvodov do poisťovní, zrážok pracovníkov, mzdové listy, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročný výkaz o prídavkoch na deti atď.

 •    Tlačové výstupy sa realizujú v grafickom režime, pričom je ich možné exportovať do rôznych formátov, napr. Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, HTML atď.

 •    Program obsahuje rôzne výkazy, hlásenia, potvrdenia atď, ktoré sú totožné s originálnymi tlačivami. Z tohto dôvodu je ich možné po vytlačení na tlačiarni priamo odovzdať príslušnej inštitúcii, ktorá ich samozrejme akceptuje.

 •    Veľké množstvo tlačových výstupov, možnosť upravovať výstupné zostavy pomocou programu Editor tlačových výstupov.

 •    Podpora aktívnych tlačových výstupov PDF. (napr. mesačné hlásenia do zdravotných poisťovní).


Ukážky obrazoviek programu:

Návrat na obsah