Účtovníctvo - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Účtovníctvo

Registračné pokladnice > OBERON


Účtovníctvo

Systém OBERON - Agenda firmy v sebe spája vedenie účtovnej evidencie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného ako aj jednoduchého účtovníctva.Spoločné rysy

 •    Účtovanie nasledujúcich účtovných rokov bez nutnosti uzatvoriť stávajúce obdobie.

 •    Podpora práce s cudzími menami, valutové pokladne a devízové účty.

 •    Definovateľné členenie dokladov

 •    Možnosť zadeľovať obchodných partnerov do skupín, evidencia kontaktných osôb, tlač obálok rôznych formátov a adresných štítkov.

 •    Podpora elektronického platobného styku (homebanking, internetbanking).

 •    Prepracovaný systém práv užívateľov či už v jednoužívateľskej alebo sieťovej prevádzke.

 •    Podpora vzdialených stredísk pomocou transportov (exportov/importov) údajov.

 •    Široké možnosti pri úprave tlačových výstupov pomocou editora tlačových výstupov.

 •    Možnosť zaslania email-u priamo z evidencie obchodných partnerov, hromadné zasielanie email-ov.Podvojné účtovníctvo

 •    Možnosť práce so štandardnou účtovnou osnovou pre podnikateľské subjekty ako aj pre neziskové organizácie.

 •    Modifikovateľná účtovná osonova s možnosťou definície predkontácií.

 •    Syntetická ako aj analytická evidencia účtov s možnosťou sledovania podľa členení.

 •    Automatické číslovanie dokladov v účtovnom denníku (pokladničné doklady, interné doklady)

 •    Automatické preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú v prípade úhrady záväzku, automatické účtovanie kurzových rozdielov.

 •    Možnosť dodatočného automatického prečíslovnia údajov pokladničnej knihy.

 •    Pri zápise dokladu o nákupe PHM v účtovnom denníku väzba na knihu jázd.

 •    Export účtovného denníka pre externé spracovanie, audit a pod.
 •    Grafické znázornenie pohľadávok, záväzkov.
 •    Program obsahuje účtovný denník (hlavná kniha, pokladničná kniha, bankové výpisy), knihu pohľadávok, knihu záväzkov, knihu evidencie DPH, hromadné    účtovanie výpisov z účtu, stále platby, knihu investičného majetku, knihu drobného majetku, stále platby (tlač ľubovoľných príkazov na úhradu).Jednoduché účtovníctvo

 •    Program obsahuje peňažný denník, knihu pohľadávok, knihu záväzkov, knihu evidencie DPH, knihu investičného a knihu drobného investičného majetku,    knihu cenín, stále platby (tlač ľubovoľných príkazov na úhradu).

 •    Možnosť definovať účtovné pohyby (predkontácie).

 •    Možnosť dodatočne automaticky prečíslovať pokladničné doklady, prípadne poradové čísla v peňažnom denníku.Ukážky obrazoviek programu:


Návrat na obsah